Pradžia / Moksleivių sportasRight menu

Paskutinės naujienos

Radviliškio miesto 450-ajam jubiliejui – daugybė sporto renginių

Tris dienas jubiliejų šventęs Radviliškis šėlo ne tik koncertuose, bet ir sporto aikštynuose

Gegužės 5 d. Radviliškio sporto arenoje

Vyko tarptautinis laisvųjų imtynių turnyras skirtas Radviliškio miesto 450 metų jubiliejui pažymėti

Pasaulio sporto meistrų žaidynės

Š. m. balandžio 20 - 30 dienomis Auclande Naujojoje Zelandijoje vyko


Moksleivių sportas

Mokinių priėmimo į RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO SPORTO SKYRIŲ

tvarka

I. Bendroji dalis

1. Ši tvarka reglamentuoja asmenų priėmimą į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro sporto skyrių (toliau – Sporto skyrius) mokytis pagal Kūno kultūros ir sporto departamento programas, vykdančias kūno kultūros pratybas pagal patvirtintas sporto šakų mokymo programas ir sportininkų kvalifikacinių kategorijų reikalavimus ir normas.

2. Į Sporto skyrių priimami Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba šioje teritorijoje esančiose bendrojo lavinimo mokyklose besimokantys mokiniai.

3. Už mokymąsi Sporto skyriuje bei už kitas atlygintinai teikiamas skyriaus paslaugas mokamas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis.

4. Mokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

5. Sporto skyrius dirba pagal mokymo programas, atitinkančias švietimo ir mokslo ministro ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus patvirtintus mokymo grupių lygiui nustatyti taikomus sportininkų kvalifikacinius reikalavimus ir normas.

II. MOKYMO GRUPĖS IR MOKYMOSI TRUKMĖ

6. Sporto skyriaus mokymo turinys skirstomas į 4 etapus:

6.1.pradinio rengimo grupė (trukmė 1–6 metai);

6.2. meistriškumo ugdymo grupė (trukmė 1–4 metai);

6.3. meistriškumo tobulinimo grupė (trukmė 1–3 metai);

6.4. didelio meistriškumo grupė (trukmė 1–3 metai).

III. SPORTO ŠAKOS IR MOKINIŲ AMŽIUS

7. Sporto skyriuje mokiniai gali rinktis šias sporto šakas pagal atitinkamas sporto šakų programas:

7.1. boksas – priimami mokiniai nuo 12 metų;

7.2. laisvosios imtynės – priimami mokiniai nuo 11 metų;

7.3. lengvoji atletika – priimami mokiniai nuo 9 metų;

7.4. futbolas – priimami mokiniai nuo 8 metų;

7.5. krepšinis – priimami mokiniai nuo 8 metų;

IV. PRIĖMIMAS MOKYTIS

8. Mokiniai į Sporto skyrių priimami kasmet nuo rugsėjo 1 dienos iki rugsėjo 20 dienos atrankos būdu, atsižvelgiant į tėvų ir vaikų pageidavimus, vaiko amžių, sportininko meistriškumo lygį, bendrojo ir specialaus fizinio pasirengimo testo ir kontrolinių normatyvų laikymo rezultatus bei priėmimo vietų skaičių. Esant laisvų vietų, įvertinus sportininko meistriškumo lygį, mokiniai priimami visus mokslo metus.

Priimant į Sporto skyriaus pradinio rengimo grupes tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia raštišką prašymą, vaiko gimimo liudijimo kopiją ir sveikatos priežiūros įstaigos leidimą lankyti Sporto skyriaus pasirinktą grupę, o stojantysis laiko bendro fizinio pasirengimo testą ir pasirinktos sporto šakos specialius kontrolinius normatyvus.

10. Stojantysis mokinys, norintis lankyti meistriškumo ugdymo ar meistriškumo tobulinimo grupes:

10.1. pateikia raštišką tėvų prašymą, savo gimimo liudijimo kopiją ir sveikatos priežiūros įstaigos leidimą lankyti Sporto skyriaus pasirinktą sporto grupę;

10.2. pateikia pažymėjimą apie turimą sportinę kvalifikacinę kategoriją arba laiko bendro fizinio pasirengimo testą ir specialius pasirinktos sporto šakos kontrolinius normatyvus.

11. Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai registruojami Sporto skyriaus Prašymų registracijos knygoje.

12. Sporto skyriaus vedėjo įsakymu sudaryta darbo grupė rengia bendro fizinio pasirengimo testus ir kontrolinius normatyvus, vykdo stojančiųjų testavimą ir patikrinimą.

13. Stojančiųjų testavimo ir patikrinimo rezultatus tvirtina Sporto skyriaus vedėjas.

14. Kiekvieno vaiko priėmimas į Sporto skyrių įforminamas vedėjo įsakymu ir rašytine Mokymo sutartimi, kurioje fiksuojama mokymo programa, skyriaus ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai. Mokymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama Mokymo sutarčių registracijos knygoje.

15. Mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) apie priėmimą informuojami telefonu arba atėjus į Sporto skyrių. Informacija apie priėmimą skelbiama Sporto skyriaus skelbimų lentoje ir Sporto skyriaus internetinėje svetainėje adresu www.radviliskiosc.lt.

16. Iki kalendorinių metų gruodžio 31 dienos pradinio rengimo grupės mokinys gali keisti vieną sporto šaką kita, išlaikęs atitinkamos sporto šakos keliamus normatyvus.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Informacija apie vaikų priėmimą į Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų Sporto skyriaus mokymo grupes bei siūlomas sporto šakas kiekvienais metais skelbiama žiniasklaidoje ir Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

18. Tvarkos vykdymo kontrolė pavedama Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui.

  

2014 m. vasario 12 d. Radviliškio sporto arenoje vyko

Pradinių klasių rajono "Drąsūs, stiprūs, vikrūs" varžybos


  

  

2014 m. vasario 11 d. Radviliškio sporto arenoje vyko

5-6 klasių rajoninės mokinių olimpinio festivalio "Drąsūs, stiprūs, vikrūs" varžybos kuriose varžėsi tris komandos


  

  

2014 m. sausio 17 d. Pakalniškių pagrindinėje mokykloje vyko

Mokinių olimpinio festivalio stalo teniso varžybos kuriose dalyvavo keturios mergaičių ir aštuonios berniukų komandos


  

  

2014 m. sausio 6 d. Šachmatų klube vyko

Rajono bendrojo ugdymo mokyklų šachmatų varžybos


  

  

2014 m. sausio 10 d. Radviliškio sporto arenoje

Vyko mokinių olimpinio 1998 m. gim. ir jaunesnių berniukų krepšinio varžybos


  

  

2014 m. sausio 10 d. Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje

Vyko tarpzoninės mokinių olimpinio festivalio berniukų mažojo futbolo 5x5 varžybos


  

  

2013 m. gruodžio 20 d. Sporto arenoje vyko Moksleivių krepšinio lygos

"Manija" MRU taurė skirta bendrojo ugdymo mokykloms


  

  

2013 m. gruodžio 10 d. Sporto arenoje vyko rajono mokinių olimpinio festivalio kaimo ir miesto vietovių tinklinio varžybos

Kaimo vietovių grupėje dalyvavo Grinkiškio Jono Poderio vidurinė mokykla, Alksniupių ir Sidabravo vidurinė mokykla kuri varžybose užregistravo net dvi komandas


  

  

2013 m. lapkričio 20 d. Radviliškio sporto arenoje vyko

Rajono bendrojo ugdymo mokyklų kaimo ir miesto mokyklų mokinių olimpinio festivalio pradinių klasių kvadrato varžybos


  

  

2013 m. lapkričio 18 d. Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje

Vyko rajono mokinių olimpinio festivalio berniukų 5x5 futbolo varžybos